İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, iş alanındaki dikkat ve disiplinini kişisel verileri korumak açısından göstermektedir. Bu bakımdan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı İnsan Kaynakları Anayasanın 20. Maddesi, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı kanun gereğince İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.
TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR:
• Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
• Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
• Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
• Veri işleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
• Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı: Açık pozisyonu olan işverene Uygun çalışan sağlamak için yapılan bazı değerlendirme sistemleridir.
• Kişilik Envanter Testi- PiT® : 80 sorudan oluşan bu sorular iş hayatına dair 20 farklı sıfatın değerlendirilmesini sağlar. Adayın aynı zamanda hangi pozisyona uygun olduğunu da belirler.
• HRWin – Akıllı Video Mülakat Uygulaması: Pozisyona ve kuruma özgü soru setleri hazırlanarak adaylar ön eleme sürecine tabii tutulur. Uzak lokasyonda bulunan adaylara mekân kısıtlaması olmadan online değerlendirilme sağlar.
• Testler ve Sınavlar: C# ve SQL adaptif sınavları ile hem çoktan seçmeli hem de manuel kod yazımına dayalı sorular adaylara sorulur. Ayrıca; genel kültür ve genel yetenek sınavları da İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfınin talepleri doğrultusunda adaylara uygulanır.
1-VERİ SORUMLUSU OLARAK İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, Büyük Karaman Caddesi Taylasan Sokak No:3 Fatih/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı “Veri Sorumlusu ”dur.
2- İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA SEBEPLERİ
Veri sorumlusu şirket;
• İstihdam yaratma,
• Anlaştığı partner kurumların işe alım sürecini yönetme, destek sağlama veya altyapı hazırlama,
• Online kariyer sitesi olarak hizmet verme,
• Bünyesine kullanıcılar tarafından yüklenen kişisel özgeçmişleri değerlendirerek uygun işverene aktarma,
• Tasarladığı değerlendirme testlerini, yetenek ve dil sınavlarını yaparak adayın en uygun işte çalışmasını sağlamak,
• Sözleşme ilişkisinde bulunduğu kurumlara, bünyesine özgeçmiş bırakan ilgili adayların verilerini aktarma,
• Akıllı mülakat sistemi ile adayla işvereni online ortamda buluşturma, başvurucu açık rıza vermesi halinde işe alım sürecinin daha kolay, kısa ve güvenli sürdürülebilmesi adına video mülakatı kayda alınır, sınav güvenliği için sınavdan önce fotoğrafı çekilir, açık rıza beyanı aydınlatma metninden ayrıdır.
• Kişileri mülakatlarla ve başkaca değerlendirme sistemleri ile uygun bir işe yönlendirme,
• Kurumsal Kariyer sayfası tasarlama,
• E-posta, telefon mesajı gibi iletiler yollama,
• Bünyesinde bulunan başvuruları; şirketin insan kaynakları yönetimini ve portföyünü geliştirme amacıyla kullanma,
gibi sebeplerle, ilgili kişinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini toplamaktadır. İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı; hukuka, ahlaka, adaba ve mevzuata aykırı olarak kişisel veri toplamaz. İlgili olmayan kurumlarla bu bilgileri paylaşmaz. Dürüstlük kurallarına uygun hareket eder.


2- İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’nin VERİLERİ İŞLEME SEBEPLERİ
İş arayan kişi ve işvereni buluşturmak üzere online olarak çeşitli faaliyetlerde bulunan, iş arayan kişilerin özgeçmişini kendi veri havuzuna kaydedip gerekli zamanlarda bu verileri kullanan, partner kurumlarla işbirliği içinde olan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken ve kendi alanıyla ilgili yaptığı işlerde verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı tarafından;
• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
• 492 Sayılı Harçlar Kanunu
• 5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
• 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
• 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
• 6102 Sayılı Ticaret Kanunu
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
V.s. ilgili mevzuat, amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3- İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’nin KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıya hizmet verildiği durumlarda danışmanlık verilen ya da istihdam sağlanan ilgili kuruma, altyapısını hazırladığımız sözleşmesel ilişkimiz bulunan şirket ya da şahıslara, yapılan mülakatların, sınavların ya da herhangi bir değerlendirme sistemimizde bulunan yöntemlerle alınan bilgilerin ilgili işverene, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir.
Başvurucu olarak akıllı mülakat kaydı ile online olarak video mülakatınızın kayıt altına alınmasına, bunun Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HRPeak) ile paylaşılmasına açık rıza vermemeniz halinde video mülakat kaydınız hiçbir şekilde kayıt altına alınmaz, işlenmez, saklanmaz, aktarılmaz veya başka amaçlarla kullanılmaz. Açık rıza işbu aydınlatma metninden ayrı olup; işbu aydınlatma metni yalnızca açık rıza ile işlenecek verilerin hangi amaçlarla işlenip, kimlere hangi amaçlarla aktarılacağı hakkında bilgilendirme yapılmasını içermektedir.
4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Altyapısı Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HRPeak) tarafından hazırlanan şirketler bakımından, başvurular o şirkete yapılmaktadır. Şirket; verileri işe alım, terfi gibi insan kaynakları süreçlerinde kullanabilir. Yapılan Kişilik Envanter Testi, Akıllı Mülakat sistemi, video mülakat kaydı gibi sistemlerle alınan özel ve genel nitelikli kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olarak toplanıp işlenmektedir.
Bu kapsamda başvurucu’nun; Ad-Soyad, e posta adresi, Telefon Bilgisi, Sınav Güvenliği İçin Çekilen Fotoğraflar ve Video Mülakat kaydı tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Eksedra’nın meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5- VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Dilediğiniz zaman İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’ye başvurarak kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Eksedra tarafından reddedilecektir.
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı